Цели

ОБЩА ЦЕЛ

Повишаване на общия образователен, изследователски и бизнес капацитет на докторската и пост-докторската степен за по-добра и конкурентоспособна професионална реализация на млади учените и техния принос за българската икономика. Осигуряване на високо академичното обучение, включващо изграждане на специфични умения и интердисциплинарни знания в областта на бизнес инженерството и икономика, основана на знанието и финансите.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. Стимулиране на мобилността като предпоставка за интернационализиране на научните изследвания и насърчаване на конкурентоспособността и кариерно-то израстване.
2. Повишаване на мотивираността и подпомагане на докторантите и младите учени с високи постижения с основна цел по-добрата им подготовка и адаптивност към изискванията пазара на труда, определени от бизнеса за специфични умения и знания.
3. Осигуряване на достъп до специализирана литература и за подкрепа на висококачествени научни изследвания.
4. Академична мобилност: подпомагане на кратко-срочни изследователски визити в чужбина за провеждане на качествена изследователска работа и участие в международни форуми и обсъждане на изследванията в рамките на работни семинари.