Дейности

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 Дейност 1: Управление и мониторинг на дейностите на проекта

1.1.  Планиране, координация и отчетност на всяка дейност от заложените в проекта;

 Дейност 2: Въвеждане на интердисциплинарна програма а обучение по бизнес-инженерство

 2.1. Провеждане на 10 обучителни модула:

- ИКТ;
- Бизнес интелигентни системи
- Бизнес и корпоративни стратегии;
- Производство и управление;
- Инженерни технологии;
- Европейски научни и образователни програми. Управление на проекти.
- Контролинг;
- Интелектуални права и собственост. Трансфер на знания и технологии. Публично-частно партньорство;
- Гаранционни фондове и финансови инструменти и схеми за подпомагане на иновациите в индустрията;
- Методология на научните изследвания. Качествени и количествени емпирични проучвания. Статистически методи. Методи за оценка на модели.

2.2. Методологическа подкрепа за целевата група, предоставена от мрежа преподаватели и изследователи:

            – изготвяне на научни планове за подготовка на дисертациите на докторантите от експертите-ръководители;
- провеждане на индивидуални консултации по научните планове на докторантите с експертите;
- въвеждане на механизъм за мониторинг на текущата работа на докторантите и преподавателите;
Семинарни обсъждания на научните планове на докторантите и резлутатите от изпълението им.

 Дейност 3: Подпомагане изследователската дейност на целевата  група

 3.1. Отпускане на ежемесечни стипендии в размер на 120 лв. на всеки докторант, участник в проекта с цел по-висока мотивация;
3.2. Шестмесечна валидация на извършената научноизследователска работа;
3.3. Провеждане на 2 емпирични социологически изследвания по метода на ОМНИБУС

 Дейност 4: Достъп до научни издания и подпомагане на публикационната дейност в специализирани издания

 4.1. По-добра ресурсна осигуреност на докторантите и младите учени;
4.2. По-висока академична мотивация на докторантите, постодокторантите и младите учени;
4.3. Публикации в реномирани и специализирани издания и конференции.

 Дейност 5. Академична мобилност: подпомагане на краткосрочни изследователски визити в чужбина за провеждане на качествена изследователска работа и участие в международни форуми и обсъждане на изследванията в рамките на работни семинари с бизнеса

 5.1. Осъществяване на краткосрочни изследователски визити в страната и чужбина от целевата група и експертите.
5.2. Финансова помощ за участия в научни конференции и форуми за обмяна на опит и осъществяване на научноизследователски проекти

 Дейност 6 : Провеждане на национални научни конференции, школи и семинари

 6.1. Организиране на две летни школи за докторантите и младите учени от целевата група;
6.2. Провеждане на две годишни научни конференции за представяне научноизследователските резултати от целевата група с участие и на представители на други университети от страната и чужбина;
6.3. Провеждане на тематични семинари за обсъждане на части от подготвяните дисертационни и научни трудове.

 Дейност 7. Комуникационна стратегия и публичност

 7.1. Формиране на комуникационни умения на целевата група за представяне на научни резултати и комуникиране на резултатите от научните изследвания
7.2. Информационна кампания и публичност на проекта и дейности по визуализация на финансовата помощ.