Архив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

с предмет

„Организиране на пътувания в страна и чужбина

за нуждите на проект № BG051PO001- 3.3.06-0053

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 69 от 2013 г. с предмет: „Организиране на пътувания в страна и чужбина за нуждите на проект № BG051PO001- 3.3.06-0053„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Документацията за провежданата процедура може да се изтегли от интернет страниците на проекта, а именно: http://projectqs.vuzf.bg/ и от интернет страниците на ГД СФМОП: http://eufunds.bg и http://sf.mon.bg/. Документацията ще бъде достъпна до 15.00 часа на 18.02.2014 г.

Оферти се подават на адрес: гр. София-1618, ж.к. Овча купел, ул.Гусла № 1, ет.5, до 15:00 ч. на 18.02.2014 г. Лице за контакти: Радостин Вазов, на длъжност „Заместник ръководител” на проекта, тел.: 02 / 4015809

Пояснителен документ и документация за провежданата процедура:

1. – Zapoved_Publicna_Pokana_11.02.2014

2. – Publichna_pokana_VUZF

3. – Iziskvania_PMS_69_final

4. – Metodika za ocenka_VUZF

5. – offer_VUZF

6. – Proekt_dogovor_VUZF

7. – declaration_PMS_69_final

**********

**********

ПОКАНА

На 04.12.2013 г. от 11.00 часа в зала 207, Централната сграда на БАН (ул. „15 Ноември“ № 1, гр. София) Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – водещ партньор и Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките (ИИИ – БАН) организират пресконференция, на която ще се представи проект на тема: „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес–инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите”.

Ще се представи основната цел на проекта: да се създаде програма и механизъм за обучение на докторанти и млади учени, които едновременно да придобият знания и умения за работа както в академична среда, така и в иновативни фирми.

В основата на новия тип обучение и повишаване на квалификацията е концепцията за бизнес-инженерството като форма на трансфер на научни резултати към бизнеса. В резултат на дейностите по този проект очакваме да се създадат условия за иновации и акумулиране на научните постижения на младите учени от бизнеса.

Докторанти и млади учени – участници в проекта ще представят свои виждания за подобряване обучението в докторската степен и в посока сближаване с потребностите на бизнеса.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България.

Прикачено съдържание: Invitation_pressconference_VUZF_BAS_project – Пълен текст на прессъобщението до медиите