ПУБЛИЧНА ПОКАНА

с предмет

„Организиране и провеждане на две национални, представителни емпирични социологически проучвания /ЕСИ/ от типа „омнибус“

за нуждите на проект № BG051PO001- 3.3.06-0053

„Организиране и провеждане на две национални, представителни емпирични социологически проучвания /ЕСИ/ от типа „омнибус“ за нуждите на проект № BG051PO001- 3.3.06-0053

Техническо задание
Публична покана
Оферта
Методика за оценка