Публична покана

ВУЗФ провежда избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Oрганизиране и провеждане на две национални представителни емпирични социологически изследвания “, при следните условия:

  1. На основание чл. 11, ал. 1 от ПМС 118/2014 одобрявам поканата, ведно с всички приложения към нея.
    Прогнозният финансов ресурс за услугите, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-3.3.06-0053 е 45 000 лв (четиридесет и пет хиляди лева)
  2. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 08.01.2015 г. Офертите следва да са с валидност най-малко 60 дни след датата на отваряне. Съгласно чл.14, ал.1 от ПМС 118/2014, критерий за оценяване на офертите е икономически най-изгодната оферта при показатели, посочени в поканата.
  3. Отварянето на офертите ще стане от 3-членна комисия, назначена изрично за процедурата, в зала „Академичен съвет“ на 5 етаж, ул. Гусла №1, София 1618 от 11,00 часа на 09.01.2015 г. При отварянето могат да присъстват подалите оферта кандидати или техни упълномощени представители.
  4. На избраният изпълнител ще бъде предложен за подписване договор за изпълнение на услугата.

Документация за участие