Архив на категория: Новини

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ (10.09.2013 г.)
за проект № BG051PO001-3.3.06-0053
„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес –инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите”
Набират се нови участници в целевата група по проекта, която включва докторанти, постдокторанти и млади учени. За участие се канят млади изследователи от ВУЗФ, БАН и други релеванти научни институции, които се интересуват от развитие на тяхната квалификация и специфични умения, за да бъдат адекватни на образователните критерии и икономическите изследвания и да бъде подпомагнате тяхната мотивация за провеждане на конкурентоспособна изследвателска работа в България.
• млади учени и спеиализанти от Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ), БАН, бизнеса и др.
• докторантите (образователна степен, която осигурява най-високо компетентен и квалифициран персонал в икономиката на знанието) по икономика в Института по икономически изследвания – Българска академия на науките (БАН),
• постдокторанти от ВУЗФ и БАН
ПРОЕКТЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ
за докторанти*:
• Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията им.
• Достъп до научни съоръжения, бази данни и специализиран софтуер.
• Достъп и активно участие в национални научни конференции, школи и семинари
• Участие в интердисциплинарна програма за обучение по бизнес-инженерство.
• Подкрепа за научни публикации в международни списания.
• Подкрепа за подготовка на дисертационен труд.
• Предоставяне на допълнителни средства в размер на 120 лв. на месец.
• Насърчаване на академичната мобилност на целевата група.
за пост-докторанти и млади учени*:
• Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията им.
• Участие в интердисциплинарна програма за обучение по бизнес-инженерство.
• Достъп до научни съоражения, бази данни и специализиран софтуер.
• Достъп и активно участие в национални научни конференции, школи и семинари
• Подкрепа за научни публикации в международни списания.
• Насърчаване на академичната мобилност на целевата група.

Желаещите да участват трябва да подадат заявления по приложения образец (тук) и кратка автобиография по образeц (тук) в срок до 16.00 ч. на 31.10.2013 г. в стая 407, ВУЗФ на адрес: София, ул. Гусла 1 или на мейл: vazov_rado@vuzf.bg.

Публична покана

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 69 от 2013 г. с предмет: „Организиране на пътувания в страна и чужбина за нуждите на проект № BG051PO001- 3.3.06-0053„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Документацията за провежданата процедура може да се изтегли от интернет страниците на проекта, а именно: http://projectqs.vuzf.bg/ и от  интернет страниците на ГД СФМОП: http://eufunds.bg  и http://sf.mon.bg/. Документацията ще бъде достъпна до 15.00 часа на  18.02.2014 г.

Оферти се подават на адрес: гр. София-1618, ж.к. Овча купел, ул.Гусла № 1, ет.5,  до 15:00 ч. на 18.02.2014 г. Лице за контакти: Радостин Вазов, на длъжност „Заместник ръководител” на проекта, тел.: 02 / 4015809

Пояснителен документ и документация за провежданата процедура:

1. - Zapoved_Publicna_Pokana_11.02.2014

2. - Publichna_pokana_VUZF

3. - Iziskvania_PMS_69_final

4. - Metodika za ocenka_VUZF

5. - offer_VUZF

6. - Proekt_dogovor_VUZF

7. - declaration_PMS_69_final

**********