Архив на категория: Начало

Проект № BG051PO001-3.3.06-0053 „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес –инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите”

Публична покана

ВУЗФ провежда избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Oрганизиране и провеждане на две национални представителни емпирични социологически изследвания “, при следните условия:

  1. На основание чл. 11, ал. 1 от ПМС 118/2014 одобрявам поканата, ведно с всички приложения към нея.
    Прогнозният финансов ресурс за услугите, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-3.3.06-0053 е 45 000 лв (четиридесет и пет хиляди лева)
  2. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 08.01.2015 г. Офертите следва да са с валидност най-малко 60 дни след датата на отваряне. Съгласно чл.14, ал.1 от ПМС 118/2014, критерий за оценяване на офертите е икономически най-изгодната оферта при показатели, посочени в поканата.
  3. Отварянето на офертите ще стане от 3-членна комисия, назначена изрично за процедурата, в зала „Академичен съвет“ на 5 етаж, ул. Гусла №1, София 1618 от 11,00 часа на 09.01.2015 г. При отварянето могат да присъстват подалите оферта кандидати или техни упълномощени представители.
  4. На избраният изпълнител ще бъде предложен за подписване договор за изпълнение на услугата.

Документация за участие

Решение за прекратяване

На основание чл. 19, ал. 1, т. 5 от Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г., се прекратява процедурата за избор на изпълнител с публична покана за определяне на изпълнител с предмет „Организиране и провеждане на две национални представителни емпирични социологически изследвания”.

Решение за прекратяване (№219 / 24.10.2014)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

с предмет

„Организиране и провеждане на две национални, представителни емпирични социологически проучвания /ЕСИ/ от типа „омнибус“

за нуждите на проект № BG051PO001- 3.3.06-0053

„Организиране и провеждане на две национални, представителни емпирични социологически проучвания /ЕСИ/ от типа „омнибус“ за нуждите на проект № BG051PO001- 3.3.06-0053

Техническо задание
Публична покана
Оферта
Методика за оценка

Проект на ВУЗФ и ИИИ–БАН

С изпълнението на настоящия проект ВУЗФ и ИИИ–БАН си поставят една основна цел: създаването на ново поколение млади конкурентоспособни учени, които да притежават квалификация и специфични умения, адекватни на образователните критерии и икономическите изследвания  и подпомагане на тяхната мотивация за провеждане на конкурентоспособна изследвателска работа в България

Presentation_Project_VUZF_BAS