Начало

Проект № BG051PO001-3.3.6-053 „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите се осъществява по схема BG051PO001-3.3.6 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бенефициент: Висше училище по застраховане и финанси

Партньор: ИИИ-БАН

Период: 13 август 2013 – 31 октомври 2015 година